Kompānija SIA ”ORTONICA” ir izstrādājusi palīdzības nodrošināšanas un sniegšanas sistēmu personai ar ierobežotām kustības spējāmārkārtas situācijās kustības laikā, tādās kā:
- ratiņkrēslu salūšana kustības laikā, pārvietojoties personām ar ierobežotu kustību spēju;
- pašsajūtas pasliktināšanās;
- krasas laikapstākļu izmaiņas;
- tieši dzīvības apdraudējumi no trešajām personām;
- citos gadījumos.

Pateicoties speciāli uzstādītām signāla ārkārtējās padeves sistēmām uz mehāniskajiem un elektriskajiem, kā bērnu, tā arī pieaugušo invalīdu ratiņkrēsliem, tos iespējams kontrolēt jebkurā Latvijas vietā.
Šī novērošanas un drošības metode ļauj pārraidīt ārkārtas palīdzības signālu kā uz centralizētas pults, kas vada un kontrolē personas pārvietošanos ratiņkrēslā, tā arī tieši uz mobilo sakaru līdzekļiem (telefona, planšetdatora) uz Android, IOS bāzes, ja uzstādīta speciāla programma.
1.zīm.
SOS – izziņošanas poga
GPS – vadības bloks


SOS, GPS ierīces darbības princips mehāniskajam ratiņkrēslam

Persona ar ierobežotu kustību spēju ar ratiņkrēslu var pārvietoties patstāvīgi jebkurā attālumā GPS signāla darbības zonā, kas pārraida attiecīgās personas koordinātas un atrašanās vietu uz operatora vadības pults vai radinieka/ tuvinieka telefonā.

Ārkārtas situācijā persona invalīdu ratiņkrēslā nospiež ārkārtas izziņošanas SOS pogu, kas atrodas uz invalīdu ratiņkrēsla elkoņa balsta, un šī informācija pa GPS sakaru signālu tūlīt tiek pārraidīta uz operatora pulti vai atbildīgās personas mobilo telefonu, kura,savukārt, uz savu personīgo portatīvo uztveršanas ierīci (telefonu, planšetdatoru) saņem šo signālu personas atrašanās vietas koordinātu veidā, nosaka tās precīzu atrašanās vietu un steidzami rīkojas, lai izbrauktu uz signāla izcelsmes vietu un sniegtu palīdzību.

Gadījumā, ja SOS signāls tiek saņemts uz operatora pults, operators šo komandu pārsūta speciālam servisa dienestam SSD, kas aprīkots ar specializētu iekraušanas/izkraušanas automašīnu ar mehanizētu platformu, kura izbrauc un nogādā personu ar ierobežotu kustību spēju līdz vajadzīgajai vietai, kad tiek konstatēts notikušā fakts.

Gadījumā, kad SOS signāls tiek saņemts uz atbildīgās personas (radinieka) telefonu, planšetdatoru, šī atbildīgā persona pati rīkojas, lai nogādātu un transportētu personu ar ierobežotu kustību spēju līdz noteiktai vietai, vai arī patstāvīgi sniedz medicīnisko palīdzību uz vietas.

Šo izziņošanas un kontroles sistēmu var uzstādīt kā uz mehāniska, tā arī elektriska pārvietošanās līdzekļa cilvēkiem ar ierobežotu kustību spēju pēc pieprasījuma (opcija), vai arī to var nodrošināt un finansēt valsts dienesti papildus, visiem invalīdu ratiņkrēslu veidiem, kas tiek izsniegti tehniskajā rehabilitācijas centrā.

SOS, GPS ierīces, slīpuma leņķa indikatora(Reclining seat angle - RSA) darbības princips elektriskajam ratiņkrēslam

Arī otro ierīci, kuru mēs Jums gribētu piedāvāt, var uzstādīt kā papildus opciju uz elektriskajiem ratiņkrēsliem, kuru pārvietošanās ātrums pārsniedz mehanizēto invalīdu ratiņkrēslu pārvietošanās ātrumu 0-7 km/h un neļauj operatīvi reaģēt uz šķēršļiem vai slīpuma leņķiem, lielākiem par 16 grādiem, kas var izraisīt patvaļīgu elektriskā invalīdu ratiņkrēsla apgāšanos.

Mūsu piedāvājums:

Bez atrašanās vietas novērošanas ierīces un SOS, GPS signālpogas uzstādīšanas uz elektriskajiem ratiņkrēsliem, kas, kā jau mēs iepriekš minējām, tiek uzstādīta arī uz mehāniskajiem krēsliem, šo krēslu kā opciju var komplektēt un aprīkot ar horizontālās pozicionēšanas sistēmu (RSA), žiroskopiskā efekta sistēmu, kura sānsveres gadījumā, kas pārsniedz vairāk kā 16 grādu leņķi nekā noteiktais, ieslēdz skaņas un vizuālo izziņošanas signālu, kas atrodas uz elektriski vadāmās ierīces stūres, tādējādi informējot personu, kas vada šo elektrisko mehanizēto ierīci, par apgāšanās iespēju.
2.zīm.

Tādā veidā abas sistēmas ļauj personai ar ierobežotu kustību spēju sajusties daudz drošāk kustības laikā bez pavadošās personas un pārvietoties attālumā, kas pārsniedz pamata maršrutu.
Abas šīs izstrādes var uzstādīt uz jebkura ražotāja, jebkura invalīdu ratiņkrēsla un tās var apkalpot mūsu kompānijas speciālisti, nodrošināt stāvokļa monitoringu ar mūsu vadības pulti un palīdzības sniegšanas servisa brigādi, pēc pieprasījuma.

“SIA “ORTONICA” 2019.gada 15.martā noslēdza līgumu Nr. VP-L-2019/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu trīs potenciālo GPS/SOS tehnoloģisko risinājumu, kas paredzēti invalīdu mehānisko ratiņkrēslu un citu pārvietošanās palīglīdzekļu aprīkošanai ar GPS/SOS globālās pozicionēšanas un apziņošanās sistēmu, izvērtējumam. Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.